Notariusz Tychy

Kancelaria notarialna
Beata Ogiegło
Notariusz Tychy

Wychodząc naprzeciw klientom dokonujemy czynności poza podanymi godzinami, w tym także w dni wolne od pracy
– po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Notariuszem.

KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek 11:00 – 19:00
Środa 9:00 – 17:00

Czwartek 11:00 – 19:00
Piątek 9:00 – 15:00

Zarezerwuj spotkanie telefonicznie lub e-mailowo.

umów spotkanie telefonicznie

umów spotkanie e-mailowo

Z Kancelarią Notarialną Notariusz Beata Ogiegło możesz skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo.

Tychy notariusz

ul. Cienista 1-7,
43-100 Tychy

O kancelarii

KANCELARIA
NOTARIALNA – TYCHY

Kancelaria notarialna notariusz Beaty Ogiegło zlokalizowana jest w Tychach przy ulicy Cienistej numer 1-7. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Policji w Tychach na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Aleją Bielską. Lokal położony jest na parterze budynku, co zapewnia dostępność usług notarialnych dla osób niepełnosprawnych oraz z małymi dziećmi.
W bliskiej odległości od Kancelarii znajduje się Szpital Miejski, Urząd Skarbowy, a także Sąd Rejonowy.

Lokalizacja Kancelarii pozwala na łatwy dojazd z Mikołowa i Bierunia drogą numer 44, z Katowic drogą numer 86 oraz z Mysłowic, Jaworzna, Lędzin drogą S1.

W ramach prowadzonej działalności zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

Notariusz dokonuje czynności notarialne w siedzibie Kancelarii, a także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Notariusz udziela informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych bezpłatnie.

UDOGODNIENIA
DLA KLIENTÓW KANCELARII

Parking kancelarii notarialnej PARKING

Bezpośrednio przed budynkiem, po obu stronach ulicy, jak i od Alei Bielskiej znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe.

WI-FI

Naszym klientom udostępniamy bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi, co umożliwia dokonanie zapłaty w formie przelewu bankowego w związku z dokonywaną czynnością notarialną np. umową sprzedaży.

Nowaczesna kancelaria Notarialna KARTA PŁATNICZA

W naszej Kancelarii możliwe jest dokonywanie płatności kartami płatniczymi.

NOTARIUSZ W TYCHACH

Profesjonalna obsługa i dbałość o każdy szczegół w sprawach, które obsługujemy.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, szczegółowo określa, jakie czynności wykonuje notariusz. Zalicza się do nich:

w tym:

 • umowy przedwstępne,
 • umowy sprzedaży nieruchomości, lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowy zamiany nieruchomości, lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy darowizny,
 • umowy dożywocia,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy działu spadku,
 • testamenty (obejmujące zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, polecenia, wydziedziczenia etc.),
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy majątkowe małżeńskie (umowa o rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej, umowa o rozdzielność majątkową - zwana potocznie intercyzą),
 • ustanowienie lub zmiany służebności osobistych, gruntowych i przesyłu,
 • ustanowienie hipoteki,
 • umowy spółek,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • pełnomocnictwa,

(np. poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem dokumentu, w tym również poświadczenie elektroniczne, daty okazania dokumentu, pozostawienie osoby przy życiu lub w określonym miejscu)

OPŁATY

W związku z dokonaną czynnością notariusz pobiera wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które jest powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

DODATKOWO NOTARIUSZ SPORZĄDZAJĄC AKT NOTARIALNY POBIERA I ODPROWADZA NA RZECZ ODPOWIEDNIEJ INSTYTUCJI:

OPŁATĘ SĄDOWĄ

na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w związku ze złożeniem wniosku o wpis w księdze wieczystej

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

Notariusz pobiera także opłatę za złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego do właściwego sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Notariusz w Tychach

KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH

Zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych.
Zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.

DOKUMENTY

Każdy klient w Kancelarii traktowany jest indywidualnie, zatem zakres dokumentów niezbędnych do poszczególnych czynności również nie jest tożsamy.

Poniżej przedstawiamy wykaz koniecznych dokumentów do najczęściej dokonywanych czynności w Kancelarii.

Dokumenty przy podpisywaniu aktu notarialnego powinny być dostarczone Notariuszowi w oryginale.

 • dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 • numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów wraz wyrysem z mapy ewidencyjnej;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku bądź decyzja o warunkach zabudowy;
 • zaświadczenie potwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz decyzjami wynikającymi z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należał – w przypadku gdy podstawą nabycia jest dziedziczenie od 28.07.1983r., umowa darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 1.01.2007r.
 • dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 • numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia nieruchomości;
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową dotyczące braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należał – w przypadku gdy podstawą nabycia jest dziedziczenie od 28.07.1983r., umowa darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 1.01.2007r.
 • dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • numer PESEL zmarłego;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców;
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony;
 • dane nieruchomości, jeżeli są przedmiotem spadku.
 • dane osobowe stron czynności notarialnej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 • numer księgi wieczystej (jeśli została założona);
 • podstawa nabycia nieruchomości;
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową potwierdzające prawo do lokalu oraz dotyczące braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został uiszczony lub się nie należał - w przypadku gdy podstawą nabycia jest dziedziczenie od 28.07.1983r., umowa darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 1.01.2007r.
 • dane osobowe sporządzającego testament (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • dane osoby powoływanej do spadku (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • dane identyfikujące przedmioty będące przedmiotem rozrządzeń testamentowych.
 • dane osobowe mocodawcy (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, stan cywilny);
 • dane osobowe pełnomocnika (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania);
 • w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie lub nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.

Bez względu na rodzaj czynności każda osoba fizyczna musi się legitymować ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport), a w przypadku osób prawnych, oprócz danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji, konieczne będą: numer KRS i tekst jednolity umowy/statutu spółki. W przypadku prowadzenia przez klienta działalności gospodarczej konieczne będzie podanie numeru NIP.

KONTAKT

KANCELARIA NOTARIALNA
BEATA OGIEGŁO
NOTARIUSZ

ul. Cienista 1-7,
43-100 Tychy

NIP: 547-203-28-72
REGON: 389042936

+48 515-419-418

GODZINY
URZĘDOWANIA

Poniedziałek 9:00 -17:00
Wtorek 11:00 -19:00
Środa 9:00 -17:00
Czwartek 11:00 - 19:00
Piątek 9:00 - 15:00

Wychodząc naprzeciw klientom dokonujemy czynności poza podanymi godzinami, w tym także w dni wolne od pracy – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Notariuszem.

GODZINY
URZĘDOWANIA

KANCELARIA CZYNNA:
Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek 11:00 – 19:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 11:00 – 19:00
Piątek 9:00 – 15:00

ul. Cienista 1-7,
43-100 Tychy